Tüzük

İTÜ Mağara Araştırma Kulübü Tüzüğü

İTÜ Mağara Araştırma Kulübü Tüzüğü

A. İSİM VE ADRES

İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği kulüpler tüzüğü uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbul adresinde kurulmuştur.

B. AMAÇ VE FAALİYETLER

1. Amaç

Kulübün amacı, ülkemizde yeni tanınmaya başlanan mağaracılığı ve mağara bilimini tanıtmak, yaymak, geliştirmek ve gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki mağaralarda bu çerçeve dahilinde araştırmalar yapmak, mağara bilimi ile ilgili kişi ve kuruluşların yardımları ile seminerler düzenlemek ve ortak etkinlikler yapmak, dergi ve broşürler yayımlamak, kulüp üyelerine mağara fotoğrafçılığı, mağara haritalama ve raporlama, kampçılık ve temel mağaracılık teknikleri hakkında eğitimler vermektir.

2. Faaliyetler

a. Kulüp, parasal olanaklarını ve üyelerinin boş zamanlarını göz önünde tutarak, eğitim, inceleme ve araştırma gezileri düzenler ve gerekli malzemeleri sağlar.

b. Mağaracılık bilimini tanıtmak ve yaymak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler kurar, bu konularda konferanslar ve seminerler düzenler, broşür ve dergiler yayınlayarak konuya ilgi toplamaya çalışır.

c. Mağaracılık sporunu yaymak ve öğretmek amacıyla üyelerini kampçılık, mağara fotoğrafçılığı, mağara haritalama, ip üzerinde iniş çıkış teknikleri vb. konularda eğitir ve düzenlediği gezilerle bu bilgileri pekiştirir.

d. İTÜMAK Kulüp Yönetim Kurulu kendi düzenlediği geziler dışında üyelerinin kendi aralarında düzenlediği kulubün amacına yönelik faaliyetlerinde (gezi raporu getirmek koşulu ile) her türlü yardımı -parasal yardım dışında- yapar.

e. İTÜMAK bu amaç ve faaliyetlerin dışında tanıtım ve/veya gelir getirici etkinliklerde bulunabilir.

C. ÜYELİK

Kulüp üyeliği lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ayrıca tüm İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personeline açıktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, mezunları ve personeli ya da okul dışından mağaracılıkla ilgilenen bireyler, Kulüp Yönetim Kurulunun alacağı kararla kulübe fahri üye ya da onursal üye sıfatıyla üye olabilirler. İTÜ Mağara Araştırma Kulübü’nün Asli Üye, Fahri Üye ve Onursal Üye olmak üzere üç çeşit üyesi vardır.

1. Asli Üyeler

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, herhangi bir bölümünü bitirmiş olanlar, İstanbul Teknik Üniversitesi personeli ve emeklisi olan herkes ya da okul dışından mağaracılıkla ilgili insanlar İTÜ Mağara Araştırma Kulübü’ne girmek istediklerine dair bir beyanname vermek, İTÜ Mağara Araştırma Kulübü tüzüğünü kabul etmek, tam teşekküllü bir hastaneden mağaracılık yapmasına engeli olmadığına dair sağlık raporu almak ve eğitimler ile yıl içinde yapılan mağara araştırma gezilerinden en az ikisine katılmak şartı ile Asli üye olabilirler.

2. Fahri Üyeler

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Mağara Araştırma Kulübü’ne girmek istediklerine dair bir beyanname vermek ve İTÜ Mağara Araştırma Kulübü tüzüğünü kabul etmek şartı ile Kulüp Genel Kurulunun alacağı kararla kulübe Fahri üye olabilirler.

3. Onursal Üyeler

Onursal üyeler maddi, manevi yardım ve çalışmaları ile kulübü destekleyen kulüp amaçları doğrultusunda örnek çaba gösteren kişiler arasından Kulüp Yönetim Kurulu’nun teklifi, Kulüp Genel Kurulunun kabulü ile seçilir.

4. Üyelik Hakkı

Üyeler eşit haklara sahiptirler. Onursal ve fahri üyelerin oy verme ve seçilme hakkı yoktur. Kulüp üyeliği her sene güncellenmek zorundadır. Kulüp üyeliğini güncellemeyenlerin üyeliği askıya alınır. Kulüp üyeliğinin güncellenmesi, öğrenci olduğunu gösterir belgenin(transkript) çıktısı ve üye bilgi formunun güncellenmesi ile mümkündür.

5. Üyeliğin Sona Erdirilmesi

Kulüp üyeliği, üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma nedeniyle sona erer.

a. Üyelikten Çıkma: Her üye kulüpten istifa hakkına sahiptir.

b. Üyelikten Çıkarılma: Kulüp işleyişi ve kulüp etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen ve kulüp etiğine aykırı davranışlar sergileyen kişilerin üyelikleri Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile Kulüp Genel Kuruluna kadar askıya alınır ve Kulüp Genel Kurulunda 2/3 oy çokluğuyla, sergilenen davranışa göre süreli veya süresiz kulüp üyeliğinden uzaklaştırılır. Bu kişiler üyelik haklarının tümünü, askıya alınma ve ceza süresince kaybederler.

D. EĞİTİM VE YETERLİLİK KURALLARI

1. Eğitim Verme

a. Kulüp adına eğitim vermeye sadece Kulüp Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen kişiler yetkilidir.

b. Teorik ve pratik eğitimler, kulüp tarafından belirtilen içerik ve şekilde yapılır.

c. Diğer eğitimlerden farklı olarak SRT (Singe Rope Technique – Tek İp Tekniği) eğitimi, ikinci bir SRT eğitmeninin kontrol ve onayından başarı ile geçmeden tamamlanmış sayılmaz. Bu sistem, sadece öğrencinin değil eğitmenin de denetlenmesi amacını taşımaktadır.

d. Her üye için eğitim karnesi tutulur ve kulüp yoklama tablosuna üyenin aldığı pratik ve teorik eğitimler, katıldığı toplantılar ve seminerler işlenir.

2. Eğitim Alma

a. Her üye eğitim alma hakkına sahiptir. Ayrıca, her üyenin mağaracılık için gerekli temel mağaracılık, kampçılık ve mağarada güvenlik eğitimlerini alması zorunludur. Haftalık olarak verilen teorik eğitimlere katılımı gerekmektedir.

b. SRT eğitimi almak isteyen üyeler, ilan edilen SRT eğitmenleri ile temas kurarlar. Bu kişiler dışında üçüncü kişilerden alınacak eğitimler ancak Kulüp Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı takdirde geçerli sayılır.

3. Yeterlilik

a. İp tekniği eğitimi almak ya da mağarada bulunmak fiziksel ve ruhsal yeterlilikler gerektirdiğinden yetkili bir sağlık kurumundan alınacak sağlık raporunun Kulüp Yönetim Kuruluna verilmesi zorunludur.

b. Sağlık raporunu Kulüp Yönetim Kuruluna iletmeyen üyeler pratik eğitimlere katılamazlar. Sağlık raporunda belirtildiği üzere yeterlilik gösteremeyen üyeler faaliyetlere katılamazlar.

c. Eğitimleri eksik olan üyelerin mağaraya girmelerine izin verilmez.

d. Üye teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış olsa da yeterli olup olmadığına eğitmenleri karar verir ve bunu Kulüp Yönetim Kuruluna bildirir.

e. Gezi faaliyetlerine ve pratik eğitimlere katılmak isteyen her üye kulüp tarafından hazırlanan belgeleri kabul eder ve gerektiğinde imzalar.

4. Eğitim Yerleri

Kampüs içinde sadece kulüp eğitmenlerinin uygun gördüğü yerler eğitim alanı olarak kullanılabilir ve Üniversite yetkilileri kulüp üyelerine gerekli kolaylığı gösterir. Kulüp başkanının ya da Kulüp Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği eğitim sorumlusunun ilgili birimi bilgilendirmesi yeterlidir. Kapalı alanlarda yapılacak eğitim ve antrenmanlar için ilgili birimden izin alınır. Kulüp eğitmenlerinin onayladığı eğitim alanlarından bazıları; İTÜ Maslak Merkez Spor Salonu, uygun görülen yangın merdivenleri, kampüs içindeki çeşitli ağaçlar olarak sıralanabilir.

E. EKİPMANLAR VE TEKNİK MALZEMELER

1. Kulüp ekipmanları ve teknik malzemeleri, kulübün kendi faaliyetlerinde ya da kulübün desteklediği faaliyetlerde kulüp üyeleri tarafından kullanılır. Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile kulüp üyesi olmayan mağaracılar kulüp ekipmanlarını ve malzemelerini kullanabilirler.

2. Gerekli olan malzemelerin tespiti, alım ve satımı, ıskartaya çıkartılması Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile olur.

3. Kulüp Yönetim Kurulu malzeme sorumlusu, her geziden önce kulüp malzemesini, gezi malzemecisine ihtiyacı olduğu kadarı ile teslim eder ve gezi sonrasında kontrollerini yaparak teslim alır. Kulüp Yönetim Kurulu malzeme sorumlusu kulüp malzemesini, kulüp amacına aykırı kullanan ve bunlara zarar veren kişilere emanet etmekten imtina edebilir.

4. Ekipmanların ve teknik malzemelerin gerekli periyodik bakımları ayrıca her gezi sonrası temizlikleri kulüp üyeleri tarafından usulüne (malzeme üreticisinin belirttiği bakım şartları doğrultusunda) uygun olarak yapılır.

5. Faaliyet sırasında kullanılan malzemelerin ömürleri üretici firma tarafından belirtilmiştir. Belirtilen bu süreye uymak zorunludur. Kullanım süresi dolan malzemeler işaretlenip ıskartaya ayrılır ve bir daha kullanılmaz.

F. GEZİ KURALLARI

1. İTÜMAK gezileri en az 3 kulüp üyesi tarafından yapılır.

2. Tüm üyeler, gezi düzenlemek için Kulüp Yönetim Kuruluna başvurabilir.

3. Her gezinin bir “gezi başkanı” olması zorunludur. Gezi başkanının Kulüp Eğitmeni sıfatı olması zorunludur.

4. Gezi başkanının sorumlulukları

a. Kulübe karşı gezi ile ilgili her konuda muhatap ve sorumludur.

b. Katılacak kişileri, alınacak malzemeleri, malzemelerin geziye uygun olup olmadığını, gidilecek yeri ve amacı, Kulüp Yönetim Kuruluna bildirir ve Kulüp Yönetim Kurulunun onayını alır.

c. Gezinin organizasyonunu yapar.

d. Saymanlık, yazmanlık ve malzeme sorumluluğu görevlerinin dağıtımını yapar, gerektiğinde bu görevlerden bir veya birkaçını üstlenebilir.

e. Mağaraya giriş ekiplerinin takibi ve aşağıdaki güvenlik kurallarının uygulanmasından sorumludur.

i. Yerel Yönetim ve kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesi,

ii. Güvenli bir kamp yerinin seçilmesi,

iii. Mağaraya girecek kişilerin eğitimlerinin ve ekipmanlarının yeterliliğinin kontrolü,

iv. Gezi katılımcılarının ve mağaraya girenlerin aşağıda belirlenmiş olan sorumluluklarının yerine getirilmesinin sağlanması,

v. Kamp alanının başıboş kalmamasının sağlanması.

f. Gezi başkanının kamp yerinde bulunmaması durumunda yerine vekil tayin etmesi zorunludur.

g. Gezi başkanı daha önceden belirlenmiş İstanbul kontağı ile günlük olarak iletişim ve irtibatta olmak zorundadır. İstanbul kontağının görevi acil durumlarda gerekli kurtarma operasyonunu organize etmektir.

5. Gezi yazmanının sorumlulukları

a.Gezi raporunun, “İTÜMAK gezi raporu formatı”na uygun bir şekilde, gezi bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde Kulüp Yönetim Kuruluna iletilmesi

b. Gezi yazısının gezi bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde Kulüp Yönetim Kuruluna iletilmesi

6. Gezi saymanının sorumlulukları

Gezilerde yapılan toplu harcamaları hesaplar. Kişi başına düşen miktarları geziye katılanlardan temin eder ve dağıtır.

7. Gezi malzeme sorumlusunun sorumlulukları

a. Gezi için gerekli malzeme listesinin belirlenmesi

b. “Malzeme çıkış formu”nun eksiksiz doldurularak malzemenin teslim alınması.

c. Gezi sırasında malzemenin zarar görmesinin ve kaybolmasının engellenmesinin sağlanması. Aksi takdirde kaybolan ve zarar gören malzeme hakkında tutanak tutulup bunu Kulüp Yönetim Kuruluna bildirmesi.

d. Gezi sonunda, malzeme temizliğinin organize edilmesi, malzemelerin kullanım ve bakım kılavuzlarında belirtilen talimata göre temizlenmesinin sağlanması.

f. Gezinin bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde, kullanılan malzemelerin temiz ve eksiksiz olarak Kulüp Yönetim Kurulundaki malzeme sorumlusu veya onun yetkilendirdiği kişiye teslim edilmesi.

8. Geziye katılanların sorumlulukları

a. Gezi başkanına yardımcı olmak, kulüp ve gezi kurallarına uymak, yöre halkı ve doğaya hassas ve duyarlı davranmak.

b. Bölgede yürüyüşe çıkılacağı zaman gezi başkanına haber vermek, en az 2 kişi olmak, gerekli tüm tedbirler ile dönüş saati ve gidilen yönü bildirmek.

c. Malzemeleri kullanım amacına uygun şekilde kullanmak, zarar görmelerini ve kaybolmalarını engellemek.

d. Yemek hazırlamak, bulaşık yıkamak ve odun toplamak vb. gibi ortak faaliyetlere katılmak.

9. Mağaraya girenlerin sorumlulukları

a. Fiziksel ve zihinsel yeterliliğini etkileyecek şekilde uykusuz ve yorgun; alkol ve/veya madde etkisi altındaki kişilerin mağaraya girmesi yasaktır. Gezi başkanı bu kuralın uygulanmasından sorumludur. Kişinin fiziksel ve zihinsel durumunu değerlendirme ve bu konuda karar verme yetkisi gezi başkanınındır.

b. Mağaraya girerken yeterli ve eksiksiz ekipman, yedek ışık kaynağı, yeterli yiyecek ve su bulundurmak.

c. Mağara ve mağara canlılarına zarar vermemek, korunmaları için azami özen göstermek.

d. Gezi başkanının onayı dışında mağaraya girmemek.

e. Belirlenmiş olan mağara giriş ve çıkış saatlerine uymak.

G. YÖNETİM BİÇİMİ VE ORGANLAR

1.Kulüp Genel Kurulu

a. Kulüp asli üyelerinden oluşur.

b. Yönetim ve denetleme kurullarını, bu kurulların üyelerini ve kulüp tüzüğünde öngörülen diğer kurulları akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçer.

c. Tüzük kabul ve değişikliklerini, üyelikten çıkarılma ve Kulüp Yönetim Kurulunun feshi tekliflerini, fahri üyelik, danışmanlık, faaliyet taslağı ve eğitmenlik tekliflerini oylar. Oylamada 2/3 çoğunluk ilkesi geçerlidir.

d. Kulüp Yönetim Kurulunun isteği ya da asil üyelerin en az 1/3 ünün imzası Kulüp Genel Kurulunun toplanması için yeterlidir.

e. Asil üyelerin salt çoğunluğu olmayan Kulüp Genel Kurulu toplantısı geçerli sayılmaz.

f. Kulüp Genel Kurulunda, görev süresi dolmuş olan Kulüp Yönetim Kurulu, salt çoğunluğun oyları ile aklanır. Aklanmadığı takdirde KSB Yürütme Kuruluna bildirilir ve gereğinin yapılması okul idaresine bırakılır.

g. Sene içinde yapılan olağanüstü Kulüp Genel Kurulları bir önceki olağan Kulüp Genel Kurulunu oluşturan asli üyelerin katılımı ile gerçekleştirilir.

h. Kulüp Genel Kurulu, Kulüp Yönetim Kurulu dışından seçilen bir başkan yönetir. Aynı şekilde seçilen bir yazman Kulüp Genel Kurulu tutanağını tutar.

i. Kulüp Genel Kurulu toplantısını Kulüp Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden haber verir.

2. Kulüp Yönetim Kurulu

a. Kulübün yürütme organıdır.

b. Her akademik yıl sonunda, bir sonraki akademik yıl için Kulüp Genel Kurulu tarafından seçilen, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman, bir tanıtım sorumlusu ve malzeme sorumlusundan oluşur. Aynı kişi en fazla üst üste iki yıl başkanlığa aday olabilir.

c. Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken en az iki yedek üye de seçilir. Yedek üyeler, Kulüp Yönetim Kurulunda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler Kulüp Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar, ancak oy verme yetkileri yoktur.

d. Çalışmaların iyi bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve KSB Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

e. Kulübün İTÜ içinde ve dışındaki etkinlik, tanıtım, duyuru ve reklam çalışmaları izni için yazılı olarak veya web üzerinden KSB Yürütme Kuruluna başvurur ve onayını alır.

f. KSB Yürütme Kuruluna akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen etkinliklerin programını, akademik yılın sonunda ise etkinliklerin raporunu sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler ve KSB Yürütme Kurulu tarafından istenildiğinde ibraz eder.

g. Kulüpler, KSB’nin kendilerine faaliyetleri için ödünç verdiği her türlü demirbaşı en geç akademik yıl sonunda bir tutanakla geri teslim ederler.

h. Kulüp Yönetim Kurulu’na ancak başka bir kulübün Kulüp Yönetim Kurulunda yer almayan üyeler seçilebilirler.

i. Kulüp Yönetim Kurulu, üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.

j. Mazeretsiz üç toplantıya katılmayan Kulüp Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

k. Kulüp Yönetim Kurulu toplantılarında başkan bulunmadığı durumda başkanlık görevini başkan yardımcısı üstlenir.

l. Kulüp Yönetim Kurulunun kararlarının alınmasında oy çokluğu esastır.

3. Kulüp Denetleme Kurulu

a. Kulüp Denetleme Kurulu, Kulüp Genel Kurulu tarafından, akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilen iki ya da üç üyeden oluşur.

b. Kulüp Denetleme Kurulu, kulübün evrakını ve demirbaş eşyasının durumunu inceler. Satın alınan demirbaş eşyanın İTÜ Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığına kaydettirilmesinden sorumludur. Gereğinde, Kulüp Yönetim Kurulu’na, Kulüp Genel Kuruluna ve KSB Yürütme Kuruluna bilgi verir.

H. BELGE VE DEFTERLER

1. Üye kayıt defteri.

Bu defterde, üyelerin ismi, öğrenci numarası, fotoğrafı, üyelik kayıt tarihi ve imzası yer alacaktır. Bu defter bir akademik yıl için düzenlenip, yıl sonunda kapatılarak izleyen akademik yılın ilk yarıyılı başında yeni bir deftere geçilecektir.

2. Kulüp Yönetim Kurulu tutanak defteri.

3. Kulüp Genel Kurul tutanak defteri.

4. Demirbaş kayıtlarını içeren demirbaş eşya defteri.

5. Kulübün yaptığı bütün giderlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgeler.

6. Üye eğitim karnesi.

Not: Belge, defter, ya da diğer dökümanlar elektronik ortamda tutulabilir.

İ. DEĞİŞİKLİK

Kulüp tüzüğünde yer alan maddeler, akademik yıl sonunda yapılan Kulüp Genel Kurulunda bir sonraki yılda geçerli olacak şekilde oy birliğiyle değiştirilebilir.

J. Mali Kaynaklar

1. Kulüpler, tüzüklerinde belirttikleri amaçlarına uygun olarak, üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamak için, KSB Yürütme Kurulu’nun onayını alarak, gelir getiren etkinliklerde bulunabilirler.

2. Kulüp fonları,

a) Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığından kulüplere ayrılan pay,

b) Sponsorluk sözleşmelerinden doğan katkıların İTÜ ilgili üniversite hesaplarına yatırılması.

3. Kulüpler günlük harcamalarını karşılamak amacıyla küçük kasa hesabı tutarlar.

4. Küçük kasa hesabı için KSB Yürütme Kurulu KSB Başkan Yardımcısını yetkilendirir.

Diğer harcamalar için KSB Yürütme Kurulu’nun onayı alınmak zorundadır.

5. Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini KSB Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadır.

6. Bu maddenin işleyişinden Danışman Öğretim Üyeleri müteselsil sorumludur.

K. DİJİTAL İLETİŞİM KANALLARI

1. E-posta listesine sadece aşağıdaki kişiler üye olabilir.

a. İTÜMAK üyeleri

b. İTÜMAK Kulüp Yönetim Kurulunun onayladığı kişiler

2. Sosyal medya kanalları

Kulüp Yönetim Kurulunun onayı ile çeşitli amaçlar için çeşitli sosyal medya kanallarını kullanarak blog, miniblog, forum vb. açma hakkına sahiptir.

3. Web sitesi

a. Kulübün resmi web sitesi “www.magara.itu.edu.tr” dir.

b. Kulüp Yönetim Kurulunun onayı olmadan hiçbir şekilde adres değişikliği yönlendirme vb. yapılamaz.

L. KURUMSAL DIŞ İLİŞKİLER

Kulübün kurumsal olarak dış ilişkilerde temsili, başkan veya Kulüp Yönetim Kurulunun süreli olarak yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılır. Bunlar dışında kalan üyelerin veya üçüncü kişilerin kulüp adına işlem yapması, beyanda bulunması yasaktır. Bu kişiler dışında kimse kulübü temsil ve ilzam edemez.

M. BASIN YAYIM KURALLARI

Kulüp adına çıkarılacak her türlü yazı, görsel, elektronik veya başka ortamlardaki her türlü belge, doküman, makale, kitap, belgesel, röportaj, sunum, sergi, CD, poster, broşür ve benzeri yayın Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

N. ORTAK ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

Kulüp tarafından organize edilen tüm etkinliklerde, ortak çalışma sonucu üretilen gezi raporu ve haritaların fikri mülkiyet hakları kulübe aittir.

O. KULÜP PROJELERİ

1. Kulüp adına yapılacak faaliyet ve projeler Kulüp Yönetim Kurulu onayına tabidir.

2. Herhangi bir üyenin yapılmasını önerdiği proje teklifi, ilk önce Kulüp Yönetim Kuruluna iletilir.

3. Proje teklifinin kabul edilmesi durumunda Yönetim Kurulu, projenin gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu ve denetimi yapar.

P. YAPTIRIMLAR

1. Yukarıda belirlenmiş olan kurallara aykırı fiillerin araştırılması ve tespiti ile aşağıda belirlenmiş olan yaptırımların uygulanmasından, Kulüp Yönetim Kurulu ve/veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişiler sorumludur.

2. Yukarıda belirtilen kurallardan Eğitim Verme, Teknik Malzeme ve Ekipman, Gezi Kuralları, E-posta yazışmaları, Kurumsal Dış İlişkiler, Basın Yayım maddeleri altında belirtilen kurallara aykırılığın tespiti halinde sorumlu üye ya da üyelerin üyelikleri askıya alınır ve Kulüp Genel Kuruluna sevk edilir. Süreli ya da süresiz üyelikten çıkarılma için Kulüp Genel Kurulu kararı uygulanır.

3. Bu yönetmelikte yer almayan hallerde kulüpten çıkarılma, kulüp tüzüğü gereğince yapılır.